Súbor nástrojov pre mestský participatívny rozpočet vytvorený tímom PlaNET SOEN

Jedným z hlavných celkových cieľov projektu PlaNET SOEN je zapojiť mladých ľudí do zmysluplnej ekonomickej a sociálnej účasti v ich komunitách a posilniť ich schopnosť prevziať zodpovednosť za komunitu v ktorej žijú. Na to, aby mladí ľudia mali šancu zapojiť sa do života komunity, je potrebné mať príležitosti/nástroje, najmä v malých obciach a vo vidieckych oblastiach. Jedným z najsilnejších nástrojov, ako zapojiť a posilniť postavenie (nielen) mladých ľudí na miestnej/obecnej úrovni, je participatívny rozpočet.
Ide o demokratický proces, v ktorom členovia komunity rozhodujú o tom, ako sa použije časť verejného rozpočtu. Dáva ľuďom skutočnú moc nad skutočnými peniazmi. Štúdia Európskej parlamentnej výskumnej služby z roku 2008 odhaduje, že viac ako 8 miliónov európskych občanov sa aktívne zapája do participatívneho rozpočtu obcí a zvyšuje angažovanosť vo voľbách, vďaka čomu ľudia o 7 % častejšie chodia voliť.
Preto náš tím PlaNET SOEN vytvoril súbor nástrojov mestského/obecného participatívneho rozpočtu, ktorý je určený pre:

 • malé samosprávy – tieto samosprávy nemajú dostatočné know-how o tom, ako ho realizovať
 • mladí aktívni občania/mládežnícke mimovládne organizácie – náš súbor nástrojov je určený mladým aktívnym občanom, ktorí žijú v malých regiónoch, s cieľom predstaviť tento nástroj na zlepšenie miestnej komunity

Participatívny rozpočet obce prehlbuje demokraciu, buduje silnejšie komunity a vytvára spravodlivejšie rozdelenie verejných zdrojov a vďaka nemu vzniknú noví lídri komunity.
Náš súbor nástrojov je „ľahko čitateľný a realizovateľný“ dokument pre obce a aktívnych mladých občanov, podľa ktorého obce pochopia jeho význam a tento súbor nástrojov im poskytne cestu, ako to urobiť.
Obsahuje:

 1. Dôvody a vplyv participatívneho rozpočtu obce na obec/komunitu
 2. Pravidlá participatívneho rozpočtu pre malé obce
 3. Žiadosť na predloženie takéhoto rozpočtu v obci

Hlavné dopady participatívneho rozpočtu obce sú:

 • malé obce vo vidieckych oblastiach poskytnú a zavedú nový nástroj do svojho rozpočtového systému obce, a tým posilnia aktívne občianstvo v regióne
 • mladí ľudia v regióne budú mať k dispozícii nový nástroj, ktorý môžu predstaviť obci, ak by chceli realizovať nápady vo svojich obciach/miestnostiach
 • účastníci získajú cenné zručnosti vrátane verejného vystupovania, vyjednávania, facilitácie (atď.). mladí účastníci získajú najmä sebadôveru, komunikačné zručnosti a vodcovské schopnosti.
 • takýto rozpočet vedie k väčšej spolupráci medzi ľuďmi a samosprávou a účastníci sa stretávajú a pracujú priamo s volenými úradníkmi, zamestnancami agentúr a inštitúcií, inými zložkami mestskej samosprávy.
 • je bránou k väčšej občianskej angažovanosti, ktorá vytvára cesty k celoživotnej občianskej angažovanosti.
 • účastníci vidia hmatateľné výsledky investovania do svojej komunity, čo ich často inšpiruje k ďalšej angažovanosti

Pre stiahnutie nášho súboru nástrojov Mestského/obecného participatívneho rozpočtu kliknite tu.