SOEN 2.0


PlaNET SOEN 2.0 je strategickým partnerstvo, ktoré združuje 4 neziskové organizácie
a 4 stredné školy zo Slovenska, Poľska, Slovinska a Portugalska.

SLOVENSKO

Vedúci partner projektu – Agentúra pre rozvoj Gemera

Agentúra pre rozvoj Gemera vznikla v roku 2008 s cieľom iniciovať a realizovať strategické aktivity pre všestranný rozvoj regiónu Gemer-Malohont. Za týmto účelom sa dlhodobo venuje i práci s mládežou. Okrem organizovania rôznych mládežníckych výmen, študijných návštev a seminárov, pripravuje pre mládež i kreatívne a vzdelávacie workshopy, tréningy a diskusné stretnutia. V práci s mládežou sa snaží využívať prvky komunitného organizovania, ktoré umožňujú spoznať bližšie potreby a problémy komunity mladých ľudí a hľadať spoločné riešenia zistených problémov.
Projekt PlaNET SOEN-ENTERprise your region vznikol ako výsledok systematickej práce agentúry s mládežou a ako odpoveď na dlhodobo pretrvávajúce a najpálčivejšie problémy komunity mladých v našom regióne.

www.rozvojgemera.sk

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici ponúka päťročné anglické a nemecké bilingválne vzdelávanie. Pri výchove žiakov škola ctí kresťanskú morálku a tradície. Zriaďovateľom školy je Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.
Na Evanelickom gymnáziu pôsobia okrem špičkových učiteľov zo Slovenska i mnohí lektori z Nemecka, Anglicka a Ameriky. Škola ponúka študentom možnosť zapojiť sa do rôznych národných i medzinárdných programov, ako napr. Duke of Edinburgh, či School of active citizens. Na škole pôsobí školský spevokol, kapela, žiacka školská rada, prevádzkujú sa rôzne záujmové krúžky a študenti majú možnosť i získať medzinárodne uznávané jazykové certifikáty a taktiež vycestovať do zahraničia v rámci výmenných pobytov.

www.egymbb.sk


POĽSKO

Internet Education Association 

Tím asociácie sa skladá z mladých, perspektívnych ľudí, plných optimizmu a stále nových výziev. Ich rozsah činností sa skladá najmä zo vzdelávacích programov zameraných na mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, učiteľov, mimovládne organizácie, spoločnosti, inštitúcie a na podnikateľov.

Najväčším potenciálom asociácie sú ľudia, ktorí sa podieľajú na príprave projektov a ich následnej implementácii. Napriek tomu, že ide o mladých ľudí, asociácia má rozsiahle skúsenosti s implementáciou mládežníckych a vzdelávacích projektov s inovatívnym charakterom.

Ich cieľom je starostlivo pozorovať vzdelávací systém a hľadať nové metódy, ktoré ho nielen doplnia, ale aj zlepšia. Jedným z cieľov a oblastí expertízy je podpora neformálneho a formálneho vzdelávania a dištančného vzdelávania (e-learning). Vďaka programu Erasmus + „Mládež v akcii“, sa realizovalo niekoľko aktivít a podujatí zameraných na mladých ľudí s cieľom zvýšiť ich vedomosti a zručnosti, napr. v mäkkých zručnostiach. Realizovali sa rôzne projekty aj v rámci európskych štrukturálnych fondov a iných národných fondov. Sme však zameraní aj na ľudí, ktorí s mladými ľuďmi pracujú – pracovníci s mládežou. Asociácia poskytuje aj školenia, poradenstvo a podporu pre mimovládne / neziskové organizácie a organizácie, ktoré pracujú s mládežou a mládežníckymi organizáciami.

Asociácia tiež prevádzkuje miestnu štatistiku Eurodesku (Európska sieť), ktorá poskytuje informácie o Európskej únii, je partnerom pri hľadaní projektov, ich financovaní a tiež poskytujú informácie o udalostiach, kurzoch alebo príležitostiach pre mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú. Organizujú aj pravidelné tábory TechClub Kielce, ktorých cieľom je stretnutie a spolupráca tvorcov, IT špecialistov, začínajúcich zakladateľov v oblastiach, týkajúcich sa nových technológií.

Mnohé z projektov sú príkladmi osvedčených postupov uznaných poľskou národnou agentúrou pre program Erasmus + alebo Európskou komisiou, kde jeden z projektov bol nominovaný na Európsku cenu mládeže.

www.epi.org.pl

Vyššia stredná škola Stefana Zeromskieho

Vyššia stredná škola Stefana Zeromskieho v meste Kielce, Poľsko (v poľštine: I Liceum Ogolnoksztalcace im Stefana Zeromskiego w Kielcach) je nástupcom tradície strednej školy v Kielce založenej v roku 1724 biskupom Konstantynom Szaniawskim z Krakova.

Význanými absolventmi školy sú takí slávni poľskí ľudia ako: Piotr Sciegienny, Adolf Dygasiński, Bolesław Prus, Stefan Zeromski, Gustav Herling-Grudzinski, Felicjan Sławoj-Skladkowski, Marian Soltysiak „Barabasz“, Andrzej Mania, Adam Massalski, Pawel Pierscinski, Ewa Kutrys, Magdalena Waligorska, Ilona Sojda, Rafal Olbinski, Marcin Pawlowski a Elzbieta Dziewiecka.

Škola má modernú didaktickú základňu a vysoko kvalifikovaný pedagogický personál. Absolventi „Zeromski“ (slangový názov školy) úspešne pokračujú v štúdiu na univerzitách v Poľsku i v zahraničí. Počas školských rokov sa mnohí študenti stali finalistami alebo laureátmi národných olympijských škôl. Počas mnohých rokov je „Zeromski“ tiež v popredí rebríčka regionálnych a celoštátnych škôl.

Mládež „Zeromski“ sa zapája do kultúrneho, vedeckého a športového života mesta Kielce a regiónu Swietokrzyskie. Škola má skupinu čestných darcov krvi, skupinu mladých dobrovoľníkov, skupinu roztlieskavačiek, historický klub „HIRD“, historickú skupinu pešieho pluku 4. légie, filmový klub, umelecké skupiny, školský športový klub a rôzne záujmové kluby.

www.zeromski.kielce.eu

SLOVINSKO

Kozjansko Development Agency

Rozvojová agentúra Kozjansko je verejnou inštitúciou. Spoločnosť bola založená v roku 1999 obcami Dobje a Šentjur.
Bola založená s cieľom rozvíjať podnikateľské iniciatívy, poskytovať poradenstvo a odbornú pomoc existujúcim a potenciálnym podnikateľom a pripravovať a realizovať rozvojové projekty na vidieku.

Hlavné pracovné oblasti pre rozvojovú agentúru Kozjansko:
•Rozvoj vidieka,
• Rozvoj malých a stredných podnikov,
• Rozvoj cestovného ruchu,
• Práca s mládežou,
• Podpora využívania IKT,
• Zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
• Zachovanie životného prostredia,
•Ľudské zdroje.

www.ra-kozjansko.si/en

Školské centrum Šentjur

Poslanie školského strediska Šentjur:
Vzdelávanie študentov stredných škôl a vyšších odborných študentov, vzdelávanie odborníkov zamestnancov a iných.
Vízia školského strediska Šentjur:
Stať sa školským strediskom, ktoré ponúka formálne a neformálne vzdelávacie programy, ktoré zabezpečujú potreby širšieho regiónu. Chceme sa stať dôležitým faktorom rozvoja prostredníctvom kvality vzdelávania ponúkaného študentom.
Hodnoty Školského centra Šentjur:
Znalosť, vynaliezavosť, dôvera, vytrvalosť.

Školské centrum Šentjur je verejný inštitút s dvoma organizačnými zložkami: Stredná odborná škola a vyššia odborná škola.
Poľnohospodárska škola Šentjur patrí medzi najstaršie v Slovinsku. Bola založená v roku 1909 ako prvá poľnohospodárska škola v habsburskej monarchii s vyučovaním v slovinskom jazyku. V roku 1930 a bola zriadená domáca škola. Jeho zakladateľom bol pán Gustav Ipavec, vtedajší starosta mesta Šentjur a celoeurópsky známy skladateľ. Dnes je škola menovaná školským centrom Šentjur, kde študenti študujú pre rôzne profesie:
– mechanik poľnohospodárskych a pracovných strojov,
– poľnohospodársko-podnikateľský technik,
– technik spracovania potravín,
– pomocník v oblasti spracovania potravín,
– cukrár,
– Pekár,
– Technik ochrany prírody.

Štúdium je možné absolvovať súvislo alebo ako čiastočné štúdium:
– manažment vidieka a krajiny (inžinier poľnohospodárstva a krajiny),
– Potravinárska technológia a výživa (Inžinier potravinárskej technológie a výživy),
– ochrana prírody (inžinier ochrany prírody),
– Cateringový priemysel a cestovný ruch (manažér v oblasti stravovania a cestovného ruchu).

www.sc-s.si/joomla


PORTUGALSKO

YUPI

YUPI – Mládežnícke združenie ľudí s iniciatívou, Združenie pre sociálny rozvoj a komunitu, je združením mládeže založeným v roku 2008 so sídlom vo Vila Nova de Famalicão.
Cieľom YUPI je rozvíjať, podporovať, podporovať a podnecovať mobilitu mládeže a dobrovoľníckych aktivít v sociálnej oblasti a umožniť mladým ľuďom, najmä tým, ktorí majú menej príležitostí, účasť na iniciatívach, ktoré zvyšujú rozvoj svojich osobných a sociálnych zručností účasť na rôznych oblastiach intervencie: dobrovoľníctvo, aktívna účasť, demokracia a rovnosť príležitostí. Ich úlohou je rozvíjať projekty, ktorých cieľom je zvýšiť aktívnu účasť mladých ľudí na spoločenstve, prispieť k posilneniu postavenia a zvýšiť možnosti vzdelávania, informácií a podmienok mobility; podpora ducha solidarity a dobrovoľníctva pre osobný a spoločenský rozvoj komunít a využívanie neformálneho vzdelávania ako nástroja na rozvoj zručností.

www.yupi.pt

Súkromná odborná škola FORAVE

Forave je súkromná odborná škola so sídlom v meste Vila Nova de Famalicão, ktorá je jednou z najrozvinutejších oblastí údolia Ave, na severe Portugalska. Založená v roku 1990, hlavným cieľom spoločnosti FORAVE je príprava kvalifikovaných občanov na aktívny život a dospelých študentov, ktorí sa snažia zdokonaliť alebo získať zručnosti zodpovedajúce požiadavkám trhu v oblasti riadenia spoločnosti, priemyselnej údržby, elektroniky a automatizácie a kontroly kvality potravín , Veľké prepojenie medzi spoločnosťou FORAVE a jej partnermi a spolupracovníkmi prispelo k rozvoju vzdelávacích kurzov (vývoj vzdelávania), ktoré sa čoraz viac prispôsobujú potrebám spoločností. Škola sa zapája do európskych aktivít spolupráce a tiež chce zvýšiť záujem a motiváciu vo všetkých zložkách školy; uprednostňovať podmienky, ktoré umožňujú inovačné stratégie výučby / učenia; zlepšiť vzťahy medzi školou a vonkajšími organizáciami; lepšie porozumieť realite mladých ľudí v rôznych kontextoch; podporovať používanie nových technológií; na zlepšenie výučby cudzích jazykov a na výmenu skúseností, prostredníctvom ktorých sa zlepšuje európska integrácia a obohacuje sa školská organizácia.

www.forave.pt


TÍM AGENTÚRY PRE ROZVOJ GEMERA

JUDr. Monika Štesková
štatutárka organizácie

monika.steskova@rozvojgemera.sk
+421 948 001 079

Myša Výbošteková
PEDAGÓG NA EVANJELICKOM GYMNÁZIU V BANSKEJ BYSTRICI

myfisko@gmail.com
+421 902 158 917

Miroslav Ragač
Koordinátor projektu

m.ragac@gmail.com
+421 911 567 000

V prípade otázok, nás neváhajte kontaktovať.
Naši kolegovia vám ochotne pomôžu a všetko potrebné vysvetlia.


    Vaše meno (povinné)

    Váš Email (povinne)

    Predmet

    Vaša správa