Partneri projektu SOEN 3.0


PlaNET SOEN 3.0 je strategickým partnerstvo, ktoré združuje 4 neziskové organizácie
a 4 stredné školy zo Slovenska, Poľska, Slovinska a Portugalska.

SLOVENSKO

Vedúci partner projektu - Agentúra pre rozvoj Gemera

Agentúra pre rozvoj Gemera vznikla v roku 2008 s cieľom iniciovať a realizovať strategické aktivity pre všestranný rozvoj regiónu Gemer-Malohont. Za týmto účelom sa dlhodobo venuje i práci s mládežou. Okrem organizovania rôznych mládežníckych výmen, študijných návštev a seminárov, pripravuje pre mládež i kreatívne a vzdelávacie workshopy, tréningy a diskusné stretnutia. V práci s mládežou sa snaží využívať prvky komunitného organizovania, ktoré umožňujú spoznať bližšie potreby a problémy komunity mladých ľudí a hľadať spoločné riešenia zistených problémov.
Projekt PlaNET SOEN-ENTERprise your region vznikol ako výsledok systematickej práce agentúry s mládežou a ako odpoveď na dlhodobo pretrvávajúce a najpálčivejšie problémy komunity mladých v našom regióne.

www.rozvojgemera.sk

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici ponúka päťročné anglické a nemecké bilingválne vzdelávanie. Pri výchove žiakov škola ctí kresťanskú morálku a tradície. Zriaďovateľom školy je Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.
Na Evanelickom gymnáziu pôsobia okrem špičkových učiteľov zo Slovenska i mnohí lektori z Nemecka, Anglicka a Ameriky. Škola ponúka študentom možnosť zapojiť sa do rôznych národných i medzinárdných programov, ako napr. Duke of Edinburgh, či School of active citizens. Na škole pôsobí školský spevokol, kapela, žiacka školská rada, prevádzkujú sa rôzne záujmové krúžky a študenti majú možnosť i získať medzinárodne uznávané jazykové certifikáty a taktiež vycestovať do zahraničia v rámci výmenných pobytov.

www.egymbb.sk


Monika Štesková

štatutárka organizácie

Miroslav Ragač

koordinátor programu

Myša Výbošteková

pedagóg Evanjelického gymnázia, B. Bystrica

POĽSKO

Internet Education Association 

Tím asociácie sa skladá z mladých, perspektívnych ľudí, plných optimizmu a stále nových výziev. Ich rozsah činností sa skladá najmä zo vzdelávacích programov zameraných na mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, učiteľov, mimovládne organizácie, spoločnosti, inštitúcie a na podnikateľov.

Najväčším potenciálom asociácie sú ľudia, ktorí sa podieľajú na príprave projektov a ich následnej implementácii. Napriek tomu, že ide o mladých ľudí, asociácia má rozsiahle skúsenosti s implementáciou mládežníckych a vzdelávacích projektov s inovatívnym charakterom.

Ich cieľom je starostlivo pozorovať vzdelávací systém a hľadať nové metódy, ktoré ho nielen doplnia, ale aj zlepšia. Jedným z cieľov a oblastí expertízy je podpora neformálneho a formálneho vzdelávania a dištančného vzdelávania (e-learning). Vďaka programu Erasmus + "Mládež v akcii", sa realizovalo niekoľko aktivít a podujatí zameraných na mladých ľudí s cieľom zvýšiť ich vedomosti a zručnosti, napr. v mäkkých zručnostiach. Realizovali sa rôzne projekty aj v rámci európskych štrukturálnych fondov a iných národných fondov. Sme však zameraní aj na ľudí, ktorí s mladými ľuďmi pracujú - pracovníci s mládežou. Asociácia poskytuje aj školenia, poradenstvo a podporu pre mimovládne / neziskové organizácie a organizácie, ktoré pracujú s mládežou a mládežníckymi organizáciami.

Asociácia tiež prevádzkuje miestnu štatistiku Eurodesku (Európska sieť), ktorá poskytuje informácie o Európskej únii, je partnerom pri hľadaní projektov, ich financovaní a tiež poskytujú informácie o udalostiach, kurzoch alebo príležitostiach pre mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú. Organizujú aj pravidelné tábory TechClub Kielce, ktorých cieľom je stretnutie a spolupráca tvorcov, IT špecialistov, začínajúcich zakladateľov v oblastiach, týkajúcich sa nových technológií.

Mnohé z projektov sú príkladmi osvedčených postupov uznaných poľskou národnou agentúrou pre program Erasmus + alebo Európskou komisiou, kde jeden z projektov bol nominovaný na Európsku cenu mládeže.

www.epi.org.pl

Združená škola informačných technológií (ZSI) v Kielcach

ZSI Kielce je odborná technická škola, ktorá umožňuje študentom získať kvalifikáciu na začatie práce v oblasti informačných technológií, ako aj zložiť maturitnú skúšku a začať štúdium. Poslaním školy je vytvoriť bezpečné prostredie na podporu rozvoja každého študenta. Medzi hlavnými aktivitami je vzdelávanie študentov a ich príprava na plnenie ich budúcich pracovných povinností v týchto zamestnaniach: IT inžinier, inžinier technológií obnoviteľných zdrojov energie, inžinier počítačových programov, inžinier informačných a komunikačných technológií:

 • využívanie moderných technológií na zlepšenie procesu vzdelávania
 • rozvíjanie záujmov študentov organizovaním rôznych mimoškolských aktivít
 • formovanie pro-ekologických postojov u všetkých členov školskej komunity
 • rozširovanie vzdelávacích obzorov
 • rešpektovanie rozmanitosti a predchádzanie stereotypom
 • podpora žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
 • spolupráca so školami v rôznych krajinách 

Cieľom školy je vytvoriť moderné, otvorené a k žiakom priateľské vzdelávacie prostredie. Vychovávajú študentov, z ktorých sa stanú tolerantní absolventi s IT zručnosťami, ktorí sa budú cítiť sebaisto na poľskom a európskom trhu práce. Cieľom je dať študentom šancu na kariérny aj osobnostný rozvoj a rast. Pomáhajú absolventom stať sa ľuďmi, ktorí majú dostatok odvahy postaviť sa proti diskriminácii v rôznych oblastiach spoločenského života.

 Zespół Szkół Informatycznych – Technikum nr 7 (kielce.pl)

Agnieszka Tercz

koordinátorka projektu

Katarzyna Szczerba-Folfas

pedagogička na ZSI v Kielcach

Tomasz Moleda

štatutár ogranizácie

SLOVINSKO

Školské centrum Šentjur

Školské centrum Šentjur je verejný inštitút s dvoma organizačnými zložkami: Stredná odborná škola a vyššia odborná škola.
Poľnohospodárska škola Šentjur patrí medzi najstaršie v Slovinsku. Bola založená v roku 1909 ako prvá poľnohospodárska škola v habsburskej monarchii s vyučovaním v slovinskom jazyku. V roku 1930 a bola zriadená domáca škola. Jeho zakladateľom bol pán Gustav Ipavec, vtedajší starosta mesta Šentjur a celoeurópsky známy skladateľ. Dnes je škola menovaná školským centrom Šentjur, kde študenti študujú pre rôzne profesie:
– mechanik poľnohospodárskych a pracovných strojov,
– poľnohospodársko-podnikateľský technik,
– technik spracovania potravín,
– pomocník v oblasti spracovania potravín,
– cukrár,
– Pekár,
– Technik ochrany prírody.

Štúdium je možné absolvovať súvislo alebo ako čiastočné štúdium:
– manažment vidieka a krajiny (inžinier poľnohospodárstva a krajiny),
– Potravinárska technológia a výživa (Inžinier potravinárskej technológie a výživy),
– ochrana prírody (inžinier ochrany prírody),
– Cateringový priemysel a cestovný ruch (manažér v oblasti stravovania a cestovného ruchu).

www.sc-s.si/joomla

E-zavod (E-inštitút)

E-zavod (E-inštitút) je neziskový inštitút pôsobiaci v multidisciplinárnych oblastiach vrátane udržateľného rozvoja, inovácií, kreatívneho dizajnu, zeleného hospodárstva, možností financovania a podpory podnikania. Poslaním inštitútu je podporovať integráciu európskych politík a zlepšovať kvalitu života občanov prostredníctvom realizácie praktických projektov. Zameriava sa na podporu udržateľného hospodárstva, inovácií, udržateľnej energie, čistého životného prostredia a rozvoja vidieka. 

Kľúčovými oblasťami excelentnosti sú otvorené a sociálne inovácie, živé laboratóriá, podpora MSP, alternatívne financovanie, inteligentné mestá a inteligentné komunity, udržateľnosť a hodnotenie sociálneho vplyvu. 

Tím E-inštitútu je multidisciplinárny a má bohaté skúsenosti s riadením projektov. Inštitút spolupracuje s najdôležitejšími slovinskými verejnými orgánmi, súkromným sektorom a výskumnými inštitúciami. Za posledných 5 rokov bol E-inštitút partnerom alebo vedúcim partnerom vo viac ako 20 projektoch financovaných EÚ, ktoré združujú viac ako 100 partnerov z 20 členských štátov EÚ.  

 E-zavod - Zavod za celovite razvojne rešitve (ezavod.si)

Zlatka Zastavnikovič

štatutár organizácie

Metoda Kolarič

pedagogička, Školské centrum Šentjur

CHORVÁTSKO

PINS

Miestna rozvojová agentúra PINS [PINS] je nezisková spoločnosť s ručením obmedzeným pre výskum a vývoj v oblasti hospodárstva, založená v roku 1996. Jej hlavným poslaním je rozvoj horských a vidieckych oblastí prostredníctvom rôznych projektov. PINS pracuje na zvyšovaní kvality života v horskom a vidieckom regióne Gorki kotar (Chorvátsko) prostredníctvom rôznych typov aktivít, najmä zhromažďovaním, spracovaním a podporou realizácie podnikateľských nápadov a programov. PINS spolupracuje najmä s podnikateľmi, mládežou, mimovládnymi organizáciami a verejnými orgánmi. PINS realizuje a/alebo sa podieľa na rôznych projektoch zameraných na podporu udržateľnosti, vzdelávanie účastníkov procesu a propagáciu reštitúcií svojho regiónu. Ich zamestnanci sa venujú poradenstvu mladým podnikateľom, začínajúcim podnikateľom a podpore existujúcich podnikateľov. Poskytujú služby sieťovania, podnikateľského plánovania, prípravy projektov, vzdelávania podnikateľov, poradenskej pomoci, administratívnych služieb, finančného poradenstva (pre malé a stredné podniky), vytvárania obchodných sietí, tvorby a realizácie projektov udržateľného rozvoja, organizovania veľtrhov a rôznych podujatí. Od roku 2012 je Pins aj členom siete Euromontana v Bruseli. V marci 2020 Pins založil vidiecky coworkingový priestor v tejto oblasti s cieľom podporiť a nadviazať spojenie s blízkymi mestskými oblasťami a vytvoriť sieť s rôznymi sektormi, aby mohli pomôcť znížiť odliv mozgov z tejto oblasti.

Pins d.o.o. Lokalna razvojna agencija (pins-skrad.hr)

Gymnázium Delnice

Delnické gymnázium otvorilo svoje brány stredoškolákom v Gorskom Kotare v roku 1924 a od septembra toho roku ním prešlo mnoho generácií Gorancov, ako aj obyvateľov iných častí Chorvátska.

Počas svojej deväťdesiatročnej histórie Delnické gymnázium umožnilo študovať rôzne profesie, ktoré obyvatelia tejto oblasti potrebujú, a v posledných tridsiatich rokoch sa v jeho triedach vystriedali: stredoškoláci, ekonómovia, lesníci, automechanici, zámočníci, inštalatéri, stolári a mnohí ďalší.

Srednja škola Delnice - Naslovnica (skole.hr)


Dubravka Kolarić

Koordinátorka projektu

Tomislava Vajčina Brajdić

pedagogička, Strednja škola Delnice

TÍM AGENTÚRY PRE ROZVOJ GEMERA

JUDr. Monika Štesková
štatutárka organizácie

monika.steskova@rozvojgemera.sk
+421 948 001 079

Myša Výbošteková
PEDAGÓG NA EVANJELICKOM GYMNÁZIU V BANSKEJ BYSTRICI

myfisko@gmail.com
+421 902 158 917

Miroslav Ragač
Koordinátor projektu

m.ragac@gmail.com
+421 911 567 000

V prípade otázok, nás neváhajte kontaktovať.
Naši kolegovia vám ochotne pomôžu a všetko potrebné vysvetlia.


  Vaše meno (povinné)

  Váš Email (povinne)

  Predmet

  Vaša správa