Partnerské organizácie projektu PlaNET SOEN 3.0 plánujú vzájomnú pracovnú stáž (Job shadowing)

Už o pár týždňov začne vzájomná návšteva našich partnerských organizácií

Cieľom tohto „job shadowingu“ je možnosť poskytnúť vysielajúcej osobe príležitosť pozorovať zamestnancov prijímajúcej organizácie pri ich každodennej práci v ich pracovnom prostredí. Ide najmä o výmenu príkladov dobrej praxe, inovatívny prístup pri osobnom rozvoji, ako aj vybudovanie silnej nadnárodnej siete PlaNET SOEN.

Vzájomné stážovanie v našich partnerských organizáciách je zamerané na vzdelávanie na pracovisku, kariérny rozvoj, rozvoj vodcovstva a jej cieľom je naučiť sa nové zručnosti týkajúce sa práce s mládežou, či s fungovaním hosťujúcej organizácie. Ide o jedinečnú možnosť, kedy Slovinsko navštívi Slovensko a Chorvátsko navštívi Poľsko tak, aby 14 dní pozorovali pracovníkov u partnera projektu, a tak získali lepšiu predstavu o činnostiach a používaných metódach v danej krajine. To pomôže pochopiť konkrétne činnosti a uplatniť ich vo vlastnej organizácii a krajine.

Vzájomné stážovanie našich partnerských organizácií tiež umožňuje byť sebavedomejší, uvedomelý a lepšie pripravený na prevzatie nových úloh a činností. „Job shadowing“ pri práci môže pomôcť získať lepší prehľad o nových, dostupných a inovatívnych možnostiach a požadovaných kompetenciách pre prípadné budúce úlohy vo vlastnej organizácii. To je aj jeho podstatou –  schopnosť prenášať vedomosti a skúsenosti z jedného jednotlivca na druhého, učiť sa a vymieňať si nápady, pomáha pri vytváraní sietí a skúmaní príležitostí.

My veríme, že táto aktivita bude pre obe strany prínosná, zaujímavá a prinesie množstvo nových nápadov pre budúcnosť projektu PlaNET SOEN 3.0.