O nás


PlaNET SOEN 2.0 je strategickým partnerstvo, ktoré združuje 4 neziskové organizácie
a 4 stredné školy zo Slovenska, Poľska, Slovinska a Portugalska.

SLOVENSKO

Vedúci partner projektu – Agentúra pre rozvoj Gemera

Agentúra pre rozvoj Gemera vznikla v roku 2008 s cieľom iniciovať a realizovať strategické aktivity pre všestranný rozvoj regiónu Gemer-Malohont. Za týmto účelom sa dlhodobo venuje i práci s mládežou. Okrem organizovania rôznych mládežníckych výmen, študijných návštev a seminárov, pripravuje pre mládež i kreatívne a vzdelávacie workshopy, tréningy a diskusné stretnutia. V práci s mládežou sa snaží využívať prvky komunitného organizovania, ktoré umožňujú spoznať bližšie potreby a problémy komunity mladých ľudí a hľadať spoločné riešenia zistených problémov.
Projekt PlaNET SOEN-ENTERprise your region vznikol ako výsledok systematickej práce agentúry s mládežou a ako odpoveď na dlhodobo pretrvávajúce a najpálčivejšie problémy komunity mladých v našom regióne.

www.rozvojgemera.sk

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici ponúka päťročné anglické a nemecké bilingválne vzdelávanie. Pri výchove žiakov škola ctí kresťanskú morálku a tradície. Zriaďovateľom školy je Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.
Na Evanelickom gymnáziu pôsobia okrem špičkových učiteľov zo Slovenska i mnohí lektori z Nemecka, Anglicka a Ameriky. Škola ponúka študentom možnosť zapojiť sa do rôznych národných i medzinárdných programov, ako napr. Duke of Edinburgh, či School of active citizens. Na škole pôsobí školský spevokol, kapela, žiacka školská rada, prevádzkujú sa rôzne záujmové krúžky a študenti majú možnosť i získať medzinárodne uznávané jazykové certifikáty a taktiež vycestovať do zahraničia v rámci výmenných pobytov.

www.egymbb.sk


POĽSKO

Internet Education Association 

Tím asociácie sa skladá z mladých, perspektívnych ľudí, plných optimizmu a stále nových výziev. Ich rozsah činností sa skladá najmä zo vzdelávacích programov zameraných na mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, učiteľov, mimovládne organizácie, spoločnosti, inštitúcie a na podnikateľov.

Najväčším potenciálom asociácie sú ľudia, ktorí sa podieľajú na príprave projektov a ich následnej implementácii. Napriek tomu, že ide o mladých ľudí, asociácia má rozsiahle skúsenosti s implementáciou mládežníckych a vzdelávacích projektov s inovatívnym charakterom.

Ich cieľom je starostlivo pozorovať vzdelávací systém a hľadať nové metódy, ktoré ho nielen doplnia, ale aj zlepšia. Jedným z cieľov a oblastí expertízy je podpora neformálneho a formálneho vzdelávania a dištančného vzdelávania (e-learning). Vďaka programu Erasmus + „Mládež v akcii“, sa realizovalo niekoľko aktivít a podujatí zameraných na mladých ľudí s cieľom zvýšiť ich vedomosti a zručnosti, napr. v mäkkých zručnostiach. Realizovali sa rôzne projekty aj v rámci európskych štrukturálnych fondov a iných národných fondov. Sme však zameraní aj na ľudí, ktorí s mladými ľuďmi pracujú – pracovníci s mládežou. Asociácia poskytuje aj školenia, poradenstvo a podporu pre mimovládne / neziskové organizácie a organizácie, ktoré pracujú s mládežou a mládežníckymi organizáciami.

Asociácia tiež prevádzkuje miestnu štatistiku Eurodesku (Európska sieť), ktorá poskytuje informácie o Európskej únii, je partnerom pri hľadaní projektov, ich financovaní a tiež poskytujú informácie o udalostiach, kurzoch alebo príležitostiach pre mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú. Organizujú aj pravidelné tábory TechClub Kielce, ktorých cieľom je stretnutie a spolupráca tvorcov, IT špecialistov, začínajúcich zakladateľov v oblastiach, týkajúcich sa nových technológií.

Mnohé z projektov sú príkladmi osvedčených postupov uznaných poľskou národnou agentúrou pre program Erasmus + alebo Európskou komisiou, kde jeden z projektov bol nominovaný na Európsku cenu mládeže.

www.epi.org.pl

Vyššia stredná škola Stefana Zeromskieho

Vyššia stredná škola Stefana Zeromskieho v meste Kielce, Poľsko (v poľštine: I Liceum Ogolnoksztalcace im Stefana Zeromskiego w Kielcach) je nástupcom tradície strednej školy v Kielce založenej v roku 1724 biskupom Konstantynom Szaniawskim z Krakova.

Význanými absolventmi školy sú takí slávni poľskí ľudia ako: Piotr Sciegienny, Adolf Dygasiński, Bolesław Prus, Stefan Zeromski, Gustav Herling-Grudzinski, Felicjan Sławoj-Skladkowski, Marian Soltysiak „Barabasz“, Andrzej Mania, Adam Massalski, Pawel Pierscinski, Ewa Kutrys, Magdalena Waligorska, Ilona Sojda, Rafal Olbinski, Marcin Pawlowski a Elzbieta Dziewiecka.

Škola má modernú didaktickú základňu a vysoko kvalifikovaný pedagogický personál. Absolventi „Zeromski“ (slangový názov školy) úspešne pokračujú v štúdiu na univerzitách v Poľsku i v zahraničí. Počas školských rokov sa mnohí študenti stali finalistami alebo laureátmi národných olympijských škôl. Počas mnohých rokov je „Zeromski“ tiež v popredí rebríčka regionálnych a celoštátnych škôl.

Mládež „Zeromski“ sa zapája do kultúrneho, vedeckého a športového života mesta Kielce a regiónu Swietokrzyskie. Škola má skupinu čestných darcov krvi, skupinu mladých dobrovoľníkov, skupinu roztlieskavačiek, historický klub „HIRD“, historickú skupinu pešieho pluku 4. légie, filmový klub, umelecké skupiny, školský športový klub a rôzne záujmové kluby.

www.zeromski.kielce.eu

ZSI Kielce

ZSI Kielce is a professional technical school that enables students to both obtain qualifications to start working in the IT field as well as pass the matura exam and begin their studies. The school’s mission is to create a safe environment to support the development of each student. Among our main activities, one can differentiate: 

 • educating students and preparing them to fulfill their future work duties in the following jobs: IT engineer, renewable energy technology engineer, computer programmer engineer,  information and communications technology engineer

 • using modern technologies to improve the process of education

 • developing students’ interests by organizing various extracurricular classes

 • shaping pro-ecological attitudes in all members of the school community

 • broadening educational horizons

 • respecting diversity and avoiding stereotyping

 • supporting students with special educational needs

 • cooperation with schools located in different countries 

The goal of our school is to create a learning environment that is modern, open, and learners friendly. We hope to educate students who will become tolerant, IT-skilled graduates who will feel confident in the Polish and European labour market. We aim at giving the students a chance to develop and grow both career-wise and personally. We would like to help our graduates become people who are brave enough to stand against discrimination in various aspects of social life.

SLOVINSKO

Kozjansko Development Agency

Rozvojová agentúra Kozjansko je verejnou inštitúciou. Spoločnosť bola založená v roku 1999 obcami Dobje a Šentjur.
Bola založená s cieľom rozvíjať podnikateľské iniciatívy, poskytovať poradenstvo a odbornú pomoc existujúcim a potenciálnym podnikateľom a pripravovať a realizovať rozvojové projekty na vidieku.

Hlavné pracovné oblasti pre rozvojovú agentúru Kozjansko:
•Rozvoj vidieka,
• Rozvoj malých a stredných podnikov,
• Rozvoj cestovného ruchu,
• Práca s mládežou,
• Podpora využívania IKT,
• Zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
• Zachovanie životného prostredia,
•Ľudské zdroje.

www.ra-kozjansko.si/en

Školské centrum Šentjur

Poslanie školského strediska Šentjur:
Vzdelávanie študentov stredných škôl a vyšších odborných študentov, vzdelávanie odborníkov zamestnancov a iných.
Vízia školského strediska Šentjur:
Stať sa školským strediskom, ktoré ponúka formálne a neformálne vzdelávacie programy, ktoré zabezpečujú potreby širšieho regiónu. Chceme sa stať dôležitým faktorom rozvoja prostredníctvom kvality vzdelávania ponúkaného študentom.
Hodnoty Školského centra Šentjur:
Znalosť, vynaliezavosť, dôvera, vytrvalosť.

Školské centrum Šentjur je verejný inštitút s dvoma organizačnými zložkami: Stredná odborná škola a vyššia odborná škola.
Poľnohospodárska škola Šentjur patrí medzi najstaršie v Slovinsku. Bola založená v roku 1909 ako prvá poľnohospodárska škola v habsburskej monarchii s vyučovaním v slovinskom jazyku. V roku 1930 a bola zriadená domáca škola. Jeho zakladateľom bol pán Gustav Ipavec, vtedajší starosta mesta Šentjur a celoeurópsky známy skladateľ. Dnes je škola menovaná školským centrom Šentjur, kde študenti študujú pre rôzne profesie:
– mechanik poľnohospodárskych a pracovných strojov,
– poľnohospodársko-podnikateľský technik,
– technik spracovania potravín,
– pomocník v oblasti spracovania potravín,
– cukrár,
– Pekár,
– Technik ochrany prírody.

Štúdium je možné absolvovať súvislo alebo ako čiastočné štúdium:
– manažment vidieka a krajiny (inžinier poľnohospodárstva a krajiny),
– Potravinárska technológia a výživa (Inžinier potravinárskej technológie a výživy),
– ochrana prírody (inžinier ochrany prírody),
– Cateringový priemysel a cestovný ruch (manažér v oblasti stravovania a cestovného ruchu).

www.sc-s.si/joomla


PORTUGALSKO

YUPI

YUPI – Mládežnícke združenie ľudí s iniciatívou, Združenie pre sociálny rozvoj a komunitu, je združením mládeže založeným v roku 2008 so sídlom vo Vila Nova de Famalicão.
Cieľom YUPI je rozvíjať, podporovať, podporovať a podnecovať mobilitu mládeže a dobrovoľníckych aktivít v sociálnej oblasti a umožniť mladým ľuďom, najmä tým, ktorí majú menej príležitostí, účasť na iniciatívach, ktoré zvyšujú rozvoj svojich osobných a sociálnych zručností účasť na rôznych oblastiach intervencie: dobrovoľníctvo, aktívna účasť, demokracia a rovnosť príležitostí. Ich úlohou je rozvíjať projekty, ktorých cieľom je zvýšiť aktívnu účasť mladých ľudí na spoločenstve, prispieť k posilneniu postavenia a zvýšiť možnosti vzdelávania, informácií a podmienok mobility; podpora ducha solidarity a dobrovoľníctva pre osobný a spoločenský rozvoj komunít a využívanie neformálneho vzdelávania ako nástroja na rozvoj zručností.

www.yupi.pt

Súkromná odborná škola FORAVE

Forave je súkromná odborná škola so sídlom v meste Vila Nova de Famalicão, ktorá je jednou z najrozvinutejších oblastí údolia Ave, na severe Portugalska. Založená v roku 1990, hlavným cieľom spoločnosti FORAVE je príprava kvalifikovaných občanov na aktívny život a dospelých študentov, ktorí sa snažia zdokonaliť alebo získať zručnosti zodpovedajúce požiadavkám trhu v oblasti riadenia spoločnosti, priemyselnej údržby, elektroniky a automatizácie a kontroly kvality potravín , Veľké prepojenie medzi spoločnosťou FORAVE a jej partnermi a spolupracovníkmi prispelo k rozvoju vzdelávacích kurzov (vývoj vzdelávania), ktoré sa čoraz viac prispôsobujú potrebám spoločností. Škola sa zapája do európskych aktivít spolupráce a tiež chce zvýšiť záujem a motiváciu vo všetkých zložkách školy; uprednostňovať podmienky, ktoré umožňujú inovačné stratégie výučby / učenia; zlepšiť vzťahy medzi školou a vonkajšími organizáciami; lepšie porozumieť realite mladých ľudí v rôznych kontextoch; podporovať používanie nových technológií; na zlepšenie výučby cudzích jazykov a na výmenu skúseností, prostredníctvom ktorých sa zlepšuje európska integrácia a obohacuje sa školská organizácia.

www.forave.pt


TÍM AGENTÚRY PRE ROZVOJ GEMERA

JUDr. Monika Štesková
štatutárka organizácie

monika.steskova@rozvojgemera.sk
+421 948 001 079

Myša Výbošteková
PEDAGÓG NA EVANJELICKOM GYMNÁZIU V BANSKEJ BYSTRICI

myfisko@gmail.com
+421 902 158 917

Miroslav Ragač
Koordinátor projektu

m.ragac@gmail.com
+421 911 567 000

V prípade otázok, nás neváhajte kontaktovať.
Naši kolegovia vám ochotne pomôžu a všetko potrebné vysvetlia.


  Vaše meno (povinné)

  Váš Email (povinne)

  Predmet

  Vaša správa