O nás


PlaNET SOEN 2.0 je strategickým partnerstvo, ktoré združuje 4 neziskové organizácie a 4 stredné školy zo Slovenska, Poľska, Slovinska a Portugalska.

SLOVENSKO

Vedúci partner projektu – Agentúra pre rozvoj Gemera

Agentúra pre rozvoj Gemera vznikla v roku 2008 s cieľom iniciovať a realizovať strategické aktivity pre všestranný rozvoj regiónu Gemer-Malohont. Za týmto účelom sa dlhodobo venuje i práci s mládežou. Okrem organizovania rôznych mládežníckych výmen, študijných návštev a seminárov, pripravuje pre mládež i kreatívne a vzdelávacie workshopy, tréningy a diskusné stretnutia. V práci s mládežou sa snaží využívať prvky komunitného organizovania, ktoré umožňujú spoznať bližšie potreby a problémy komunity mladých ľudí a hľadať spoločné riešenia zistených problémov.
Projekt PlaNET SOEN-ENTERprise your region vznikol ako výsledok systematickej práce agentúry s mládežou a ako odpoveď na dlhodobo pretrvávajúce a najpálčivejšie problémy komunity mladých v našom regióne.

Viac o práci Agentúry pre rozvoj Gemera sa môžete dočítať tu.

SLOVENSKO

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici ponúka päťročné anglické a nemecké bilingválne vzdelávanie. Pri výchove žiakov škola ctí kresťanskú morálku a tradície. Zriaďovateľom školy je Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.
Na Evanelickom gymnáziu pôsobia okrem špičkových učiteľov zo Slovenska i mnohí lektori z Nemecka, Anglicka a Ameriky. Škola ponúka študentom možnosť zapojiť sa do rôznych národných i medzinárdných programov, ako napr. Duke of Edinburgh, či School of active citizens. Na škole pôsobí školský spevokol, kapela, žiacka školská rada, prevádzkujú sa rôzne záujmové krúžky a študenti majú možnosť i získať medzinárodne uznávané jazykové certifikáty a taktiež vycestovať do zahraničia v rámci výmenných pobytov.

www.egymbb.sk


POĽSKO

Internet Education Association 

Toto združenie založili mladí ľudia, ktorí dlhodobo realizovali projekty financované z fondov EÚ. Internetová asociácia pre vzdelávanie bola založená v novembri 2002. Dynamika a počet realizovaných projektov podnietili zakladateľov združenia, aby ju zaregistrovali ako plnohodnotnú organizáciu. Stalo sa to vo februári 2004.EPI vyvíja a propaguje iniciatívy, postoje a aktivity, ktoré vedú k rozvoju a lepšiemu využívaniu nových technológií a internetu.Organizácia poskytuje školenia v oblasti počítačových techník a internetu, vytvárania webových stránok a internetových riešení, ako aj poradenstvo v oblasti využívania nových technológií.EPI sa zameriava na organizovanie podujatí zameraných na popularizáciu myšlienky informačnej spoločnosti, iniciatívy zvyšujúce zručnosti mladých ľudí.

www.epi.org.pl

POĽSKO

Collegium primum Kielci


SLOVINSKO

Kozjansko Development Agency

Rozvojová agentúra Kozjansko je verejnou inštitúciou. Spoločnosť bola založená v roku 1999 obcami Dobje a Šentjur.
Bola založená s cieľom rozvíjať podnikateľské iniciatívy, poskytovať poradenstvo a odbornú pomoc existujúcim a potenciálnym podnikateľom a pripravovať a realizovať rozvojové projekty na vidieku.

Hlavné pracovné oblasti pre rozvojovú agentúru Kozjansko:
•Rozvoj vidieka,
• Rozvoj malých a stredných podnikov,
• Rozvoj cestovného ruchu,
• Práca s mládežou,
• Podpora využívania IKT,
• Zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
• Zachovanie životného prostredia,
•Ľudské zdroje.

www.ra-kozjansko.si/en

SLOVINSKO

Školské centrum Šentjur

Poslanie školského strediska Šentjur:
Vzdelávanie študentov stredných škôl a vyšších odborných študentov, vzdelávanie odborníkov zamestnancov a iných.
Vízia školského strediska Šentjur:
Stať sa školským strediskom, ktoré ponúka formálne a neformálne vzdelávacie programy, ktoré zabezpečujú potreby širšieho regiónu. Chceme sa stať dôležitým faktorom rozvoja prostredníctvom kvality vzdelávania ponúkaného študentom.
Hodnoty Školského centra Šentjur:
Znalosť, vynaliezavosť, dôvera, vytrvalosť.

Školské centrum Šentjur je verejný inštitút s dvoma organizačnými zložkami: Stredná odborná škola a vyššia odborná škola.
Poľnohospodárska škola Šentjur patrí medzi najstaršie v Slovinsku. Bola založená v roku 1909 ako prvá poľnohospodárska škola v habsburskej monarchii s vyučovaním v slovinskom jazyku. V roku 1930 a bola zriadená domáca škola. Jeho zakladateľom bol pán Gustav Ipavec, vtedajší starosta mesta Šentjur a celoeurópsky známy skladateľ. Dnes je škola menovaná školským centrom Šentjur, kde študenti študujú pre rôzne profesie:
– mechanik poľnohospodárskych a pracovných strojov,
– poľnohospodársko-podnikateľský technik,
– technik spracovania potravín,
– pomocník v oblasti spracovania potravín,
– cukrár,
– Pekár,
– Technik ochrany prírody.

Štúdium je možné absolvovať súvislo alebo ako čiastočné štúdium:
– manažment vidieka a krajiny (inžinier poľnohospodárstva a krajiny),
– Potravinárska technológia a výživa (Inžinier potravinárskej technológie a výživy),
– ochrana prírody (inžinier ochrany prírody),
– Cateringový priemysel a cestovný ruch (manažér v oblasti stravovania a cestovného ruchu).

www.sc-s.si/joomla


PORTUGALSKO

YUPI

YUPI – Mládežnícke združenie ľudí s iniciatívou, Združenie pre sociálny rozvoj a komunitu, je združením mládeže založeným v roku 2008 so sídlom vo Vila Nova de Famalicão.
Cieľom YUPI je rozvíjať, podporovať, podporovať a podnecovať mobilitu mládeže a dobrovoľníckych aktivít v sociálnej oblasti a umožniť mladým ľuďom, najmä tým, ktorí majú menej príležitostí, účasť na iniciatívach, ktoré zvyšujú rozvoj svojich osobných a sociálnych zručností účasť na rôznych oblastiach intervencie: dobrovoľníctvo, aktívna účasť, demokracia a rovnosť príležitostí. Ich úlohou je rozvíjať projekty, ktorých cieľom je zvýšiť aktívnu účasť mladých ľudí na spoločenstve, prispieť k posilneniu postavenia a zvýšiť možnosti vzdelávania, informácií a podmienok mobility; podpora ducha solidarity a dobrovoľníctva pre osobný a spoločenský rozvoj komunít a využívanie neformálneho vzdelávania ako nástroja na rozvoj zručností.

www.yupi.pt

PORTUGALSKO

Súkromná odborná škola FORAVE

Forave je súkromná odborná škola so sídlom v meste Vila Nova de Famalicão, ktorá je jednou z najrozvinutejších oblastí údolia Ave, na severe Portugalska. Založená v roku 1990, hlavným cieľom spoločnosti FORAVE je príprava kvalifikovaných občanov na aktívny život a dospelých študentov, ktorí sa snažia zdokonaliť alebo získať zručnosti zodpovedajúce požiadavkám trhu v oblasti riadenia spoločnosti, priemyselnej údržby, elektroniky a automatizácie a kontroly kvality potravín , Veľké prepojenie medzi spoločnosťou FORAVE a jej partnermi a spolupracovníkmi prispelo k rozvoju vzdelávacích kurzov (vývoj vzdelávania), ktoré sa čoraz viac prispôsobujú potrebám spoločností. Škola sa zapája do európskych aktivít spolupráce a tiež chce zvýšiť záujem a motiváciu vo všetkých zložkách školy; uprednostňovať podmienky, ktoré umožňujú inovačné stratégie výučby / učenia; zlepšiť vzťahy medzi školou a vonkajšími organizáciami; lepšie porozumieť realite mladých ľudí v rôznych kontextoch; podporovať používanie nových technológií; na zlepšenie výučby cudzích jazykov a na výmenu skúseností, prostredníctvom ktorých sa zlepšuje európska integrácia a obohacuje sa školská organizácia.

www.forave.pt


TÍM AGENTÚRY PRE ROZVOJ GEMERA

JUDr. Monika Štesková
Finančná manažérka

monika.steskova@rozvojgemera.sk

+421 948 001 079

Ing. Dana Gažúrová
Projektová manažérka

dana.trombitasova@rozvojgemera.sk

+421 902 158 917

Miroslav Ragáč
Koordinátor projektu

m.ragac@gmail.com
+421 911 567 000

V prípade otázok, nás neváhajte kontaktovať.
Naši kolegovia vám ochotne pomôžu a všetko potrebné vysvetlia.


Vaše meno (povinné)
Váš Email (povinne)

Predmet

Vaša správa