Študenti sa učia, ako vylepšiť svoju školu

Hlavným cieľom úvodnej časti projektu, ktorá sa uskutočňuje v mesiacoch september až december 2018, je implementovať metodiku školského participatívneho rozpočtu na miestnych stredných školách partnerských krajín. Participatívny rozpočet na školách pomáha zapojiť študentov, rodičov a pedagógov do rozhodovania o tom, ktoré školské projekty a zlepšenia budú financované z časti rozpočtu školy. Napríklad na Slovensku, Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici  zos svojho rozpočtu podporilo tento projekt sumou 1.000,-€

Školský participatívny rozpočet je teda  istým druhom simulácie pre rozvoj sociálne orientovaných podnikateľských nápadov študentov.

Cieľom je podporiť aktívne sociálne podnikanie v školskom vzdelávacom systéme a viac inšpirovať študentov a mladých ľudí k rozvoju malých projektov (v budúcnosti podnikov) a k aktívnej účasti na dianí v ich škole/spoločnosti.

Prostredníctvom propagačných plagátov, ktoré boli distribuované vo všetkých partnerských krajinách, prebehol proces náboru študentov, ktorí mali záujem sa do projektu zapojiť. Všetky partnerské školy nabrali viac než 15 študentov a v každej krajine prebiehajú 3 – 4 workshopy / školenia, kde sa študenti učia, ako spoznať svoje kvality, ako analyzovať potreby miestnej komunity (svojej školy) a na základe toho rozvíjajú svoj prosociálny a pro-komunitný projekt na pôde svojej strednej školy.

Študenti svoj projekt ďalej upresňujú, konkretizujú, stanovujú si jeho hlavné ciele, cieľové skupiny a sústreďujú sa aj na finančný rozpočet či samotnú prezentáciu/propagáciu svojho projektu, ktorou sa budú snažiť získať si hlas žiakov, ktorí budú o výherných projektoch hlasovať tajným hlasovaním v najbližšom období.

 Čo nás čaká ďalej?

  • Na základe školského hlasovania budú šutdentmi vybrané 3 najlepšie mikroprojekty a títo študenti budú pokračovať v mentorskom programe a absolvujú stáž u miestneho podnikateľa
  • Títo traja študenti budú tiež realizovať svoje nápady v škole s podporou ich mentorov a školskej komunity